دستگاه لبه چسبان مکث صابیر مدل 2600 eco

در ویدئوی زیر چگونگی کارکرد و توضیحات مربوط به دستگاه مکث صابیر مدل 2600 را میبینیم